Giảm Tiền Trong Hóa Đơn Năng Lượng của California (CARE)

Chương Trình CARE giúp quý vị tiết kiệm 20% trong hóa đơn hàng tháng.
 

Nhập Số Trương Mục Gas của Quý Vị

 
Vui lòng cung cấp thông tin sau để tra cứu trương mục SoCalGas® của quý vị.*Cần có
Information
Quý vị đã có trương mục trên mạng? Đăng nhập ngay để nhận dịch vụ nhanh hơn!

Nhập 10 con số đầu tiên hoặc 11 con số đầy đủ
Information
Quý vị có thể tìm thấy số trương mục gồm mười một con số trên đầu trang hóa đơn của quý vị.
Quý vị có thể tìm thấy số trương mục gồm mười một con số trên đầu trang hóa đơn của quý vị. Biểu đồ. Hóa đơn có số trương mục ở phần đầu.
Hóa đơn có số trương mục ở phần đầu.
Tôi cần tra cứu số tài khoản bằng thông tin của chủ tài khoản.